Algemene Voorwaarden KINA

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
a.KINA is het bedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 58888454
b Wederpartij, de ‘wederpartij’ van deze Algemene Voorwaarden als bedoeld in art. 6:231 B.W. c. Maker: de maker (m/v) in de zin van de Auteurswet 1912 , die aan KINA opdracht heeft gegeven zijn werk te exploiteren.
d. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet, met name, doch niet beperkt tot, een fotografische werk.
f. Foto: het digitale bestand, door KINA aan de wederpartij geleverd, waarop een Werk is vastgelegd.
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen KINA en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn uitgeweken. Algemene Voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door KINA uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Tarieven
Tarieven zijn duidelijk vermeld op de website van KINA ( www.kina.nl )
Alle tarieven gelden slechts voor het éénmalig gebruiksrecht van het werk.
4. Betaling
Betaling is uitsluitend mogelijk langs elektronische weg tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, is overeengekomen tussen KINA en de wederpartij.
5. Levering
Foto’s worden uitsluitend geleverd door download van de website van het KINA, nadat de wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De overeengekomen levertijd is onmiddellijk nadat de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan.
6. Zorgplicht tegengaan hergebruik
De wederpartij is niet gerechtigd aangekochte foto(‘s);
a. Door te leveren aan derden.
b. Te hergebruiken
c. Langer te archiveren/op te slaan dan nodig voor de éénmalige publicatie.
7. Klachten
Klachten dienen binnen zeven (7) werkdagen na levering, per e-mail of telefonisch aan KINA te worden doorgegeven. E-mail adres en telefoonnummer staan gepubliceerd op de website van KINA.
8. Eigendom
Foto’s worden nimmer eigendom van de wederpartij.
9. Gebruiksrecht (Licentie) en Intellectuele Eigendomsrechten
KINA verleent op het moment van downloaden toestemming aan de wederpartij voor het éénmalig gebruik van het werk in ongewijzigde vorm. De wederpartij kan geen rechten en of plichten voortkomend uit deze algemene voorwaarden overdragen of in licentie geven aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KINA De wederpartij draagt zorg voor de navolgende naamsvermelding van gebruikte Foto’s onder de foto, of in het colofon waarin naar het werk wordt verwezen: ©Kina/Naam fotograaf
10. Rechten van derden
De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart KINA van alle aanspraken in deze. KINA is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
11. Overige Bepalingen
KINA is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van KINA of van door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het Nederlandse Recht.